ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 49

By | December 11, 2020

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 49అది చూసి లల్లీ నాకు ముద్దు పెడుతోంది అనుకుని ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలూ వేడి నిట్టూర్పులు విడిచేసరికి..  “క్షమించండి… మరోలా భావించవద్దు… తాను నా మంచే కోరుతుంది… ఎందుకో ఈపాటికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది.  మా తనువులు వేరైనా ప్రాణం ఒక్కటే.. మీరు భిన్నలింగ సంపర్కం, స్వలింగ సంపర్కం విని ఉంటారు.  మాది స్వసంపర్కం. మీరు మీ కధ  మొదలెట్టండి.  కొంచెము మొదటి నుంచీ చెబితే తానూ వింటుంది.” అని అనేసరికి  ఇంకోసారి నిట్టూర్పులు విడిచి స్వానిక మొదలుపెట్టింది.    స్వానిక మళ్లీ మొదటినుంచి అంతా చెప్పి “మానవా.. మా మువ్వురి జాతకం ప్రకారము పదునాలుగు భువన బాంఢములలో నినుతక్క వేరెవరిని వరించినా వారు నిర్జీవులవుదురు.  నీ శరణు కోర నీ చెంతకు వచ్చియుంటిమి.  నీవు నీ సమ్మతి తెలిపిన యెడల మా పితృదేవులు మాతృదేవులు బంధుమిత్ర పరివారముతోడ మీ పితృదేవులను కూడి యోచన సేయగలరు.  మేము వచ్చినది మీ సౌందర్య సందర్శనకు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *