ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 102

By | May 21, 2021

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 102 ఎందుకో తెలీదు కానీ,  అనూ గాంభీర్యంగా ఉంది,  మిగతా వాళ్ళందరూ నన్నెప్పుడు ఎక్కుతావురా అన్నట్టు చూస్తున్నారు అని అనిపించసాగింది. అమ్మ చాలా ఏళ్ళ తరువాత వంటింట్లోకి వెళ్ళింది. పెళ్ళాం జేబు చూస్తుంది,  అమ్మ కడుపు చూస్తుంది అన్న నానుడి నిజం చేస్తూ, “నా కన్నాగాడికి ఇవ్వాళ నేను స్వయంగా వండి పెడతా! మీరందరూ తప్పుకోండి”   అంటూ వంటావిడని, పనివాళ్ళనీ బయటకు తోలేసింది.  నేను పుట్టి బుద్దెరిగాక అమ్మ వంటింట్లోకి వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి.  మూడు నెలలలో తానంతట తాను నోరుతెరిచి ఇంకొకళ్ళతో మాట్లాడడం కూడా ఇదే మొదటిసారి.  నాన్న పోయింతర్వాత ఒక షెల్ లోనే బ్రతుకుతోంది అమ్మ.  భోజనం, కాఫీ, టిఫిన్లు అన్నీ మేడ మీదే.  ఈ నగలేవో మాకు మంచి చెయ్యడానికే మళ్లీ మా దెగ్గరికి వచ్చాయి అనుకున్నాం నేనూ లల్లీ.

అమ్మకి సాయం వంటింట్లోకి పారు, స్వానిక వెళ్లారు.  లల్లీ మళ్లీ బయటకు పోయి అమ్మమ్మకి ఏదో సోది కొట్టడం ప్రారంభించింది.  పారిజాతను ఇంకా గ్రాంథిక భాష వదలలేదు.  అందుకే టీవీలో సినిమాలు చూస్తోంది మన భాష నేర్చుకోవడానికి.  స్వానిక అల్లరిది, త్వరగా నేర్చేసుకుంది.    ఇంతలో అనూ “విన్నూ, ఒకసారి ఇటురా.  నీతో మాట్లాడాలి!.”  అంటూ నాకు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *